Työpaikkaselvitys

Työterveyshuolto aloitus

Työterveyshuollon yhteistyö alkaa työpaikkaselvityksellä, jonka avulla tehdään arvio työssä tai työpaikalla esiintyvien tekijöiden vaikutuksesta työntekijöiden terveyteen, annetaan suosituksia työpaikalla toteutettavaksi sekä arvioidaan lakisääteisten terveystarkastusten tarve ja sisältö.

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys tehdään perusselvityksenä toimipisteisiin 3–5 vuoden välein, olosuhteiden olennaisesti muuttuessa, uutta toimintaa aloitettaessa tai muussa yhteydessä todetun tarpeen mukaan. Suunnattujen selvitysten tarve arvioidaan perusselvitysten yhteydessä.

Suunnatun työpaikkaselvityksen perusteena voi olla esimerkiksi työpaikalla olevat psykososiaaliset kuormitustekijät, kemialliset altisteet, työpaikan ergonomia tai epäily sisäilmaongelmista. Suunnatussa työpaikkaselvityksessä on mahdollisuus perehtyä tarkemmin työpaikan riski- ja vaaratekijöihin. Suunnatusta työpaikkaselvityksestä tehdään kirjallinen raportti, joka toimitetaan työnantajan edustajille.

Työnantaja voi pyytää tarvittaessa erillistä työpaikkaselvitystä liittyen esim. työyhteisöön tai jaksamisen ongelmiin, työn fyysiseen kuormitukseen, ergonomiaan tai sisäilmaan liittyviin ongelmiin.