Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy, työntekijän terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa.

Työterveyshuollon tehtävänä on antaa suosituksia työpaikan, työmenetelmien ja työn organisoinnin sekä työyhteisön kehittämiseksi, henkilöstön työ- ja toimintakyvyn tukemiseksi sekä työturvallisuuden parantamiseksi. Näillä keinoilla tuetaan yksilön lisäksi myös asiakasyrityksen menestymistä.

Yksilötasolla:

  • Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus

Arvioimme hoidontarvetta ja annamme ohjausta puhelimitse ja vastaanotoilla. Ohjauksessa ja neuvonnassa pääpaino on työ- ja toimintakyvyn sekä terveyden edistämisessä.

  • Terveystarkastukset ja kuntomittaukset

Terveystarkastuksia tehdään työsuhteen alkaessa ja työuran aikana. Altisteista työtä (esim. yötyötä) tekevien terveystarkastukset ovat lakisääteisiä. Terveystarkastukset ovat pääsääntöisesti työterveyshoitajan tekemiä, niihin voi sisältyä laboratoriokokeita ja tarvittaessa niiden jälkeen ohjataan muille työterveyshuollon ammattihenkilöille tai asiantuntijoille, esimerkiksi fyysisen kunnon mittaukseen.

  • Teemme kuntoutustarpeen arviointia ja ohjaamme tarvittaessa kuntoutukseen.
  • Työkykyarviot

Työkyvyn alentuessa teemme moniammatillisesti työkykyarvioita. Tarvittaessa teemme yhteistyötä työnantajan kanssa työntekijän työkyvyn tukemiseksi.

  • Sopimuksen mukainen sairaanhoito

Tavanomaiset sairaudet, joita vastaanotoilla hoidamme ovat tuki- ja liikuntaelinvaivat, sydän- ja verisuonisairaudet ja mielenterveysongelmat. Työterveyshuollossa emme hoida akuutteja infektiosairauksia. Työterveyslääkärin harkinnan perusteella voimme konsultoida toimintasuunnitelman mukaisesti joitakin erikoisalojen lääkäreitä.

Sairaudenhoito on yleislääkäritasoista, kiireetöntä ja työterveyshuoltoon painottuvaa.

Yritystasolla:

  • Työterveysyhteistyö
  • Työpaikkaselvitykset ja toimenpide-ehdotukset
  • Toimintasuunnitelma
  • Sairauspoissaolojen seuranta ja raportointi

Yksityiskohtaisemmin työterveyshuollon sisällöstä kerrotaan Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa, joka on nähtävillä työpaikolla.